Email: iipt4u@gmail.com
Phone:+91 9920146757

Address: Shah Arcade 2, Behind Bharat Bank, Rani Sati Marg, Nr W.E Highway, Malad (E), Mumbai-97

PHYSIOTHERAPISTS

Prachi Shah Arora

Tejal Sonawane

Tejal Sonawane

Pradnya Dhuri

Pradnya Dhuri

Nityanand Chauhan

Tanvi Shah

Tanvi Shah

Poonam Kadu

Poonam Kadu

Our Partners

airavat
sopro
viviana